Archive for category Poems

ઈશ્વર તારા વિવિધ ચહેરામાં હું ગૂંચવાણી – #Gujarati poem – Face of God


મારી પાડોશણ રોજ બહાર આવે અને તેના ઘર પાસે ઉગતા સુંદર ગુલાબ અને બીજા ફૂલોને કાપી ને તેની પૂજાની થાળી માં ભેગા કરીને ઘર માં લઇ જાય. આ દ્રશ્ય જોઈને વિચાર આવ્યા પછીનું એક અછાન્દસ કાવ્ય. 

મને શી ખબર કે શું મરજી છે ઈશ્વર તારી
ભજું તને મારી સમજ ને જેવી ઈચ્છા મારી                 

Brass-colored Lord Ganesha Figurine

તારી સૃષ્ટિના સુંદર ફૂલોને તેમના મા બાપ સમા
ઝાડપાનથી અળગા કરીને ધરું તારી છબી સમા           

તારો ચહેરો ઉતારું મેં બનાવેલ સુંદર છબીમાં
કેવી ફોટોફ્રેમમાં શોભશે ચહેરો એ વિચારોમાં

ક્યારેક તું દેખાય બિહામણી મા કાલી ના રૂપે
ક્યારેક મા દુર્ગાના હેતાળ સ્વરૂપે                        

Person Doing Handcraft Face Mask

ક્યારેક મહાવીર ને બુદ્ધ ના તટસ્થ ચહેરામાં
ને ક્યારેક છબી વિના મસ્જિદ ને અપાસરામાં 

તને યાદ કરું મેં બનાવેલ રીતિ રિવાજોમાં
મેં જાતે ઠરાવેલ કસમો અને રસમોમાં 

દિવસે ખાવાનું નહિ નમાજ કરું ને રોજા પાળું
ફરાળ તો ક્યારેક નકોરડા ઉપવાસ રાખું  

હે મારી કલ્પનાના ઈશ્વર અનેક રંગો મેં ભાળ્યા
તારા અનોખા ચહેરા માં ઉભરતા નિયમો નિભાવ્યા 

ક્યારેક ક્રોસ માં ઈશુના લોહી માં તારી દયાને જોઈ
ક્યારેક વાંસળી ના સાદ માં તારી ભક્તિમાં રંગાઈ                 

Crucifix Illustration

નાતી જાતિ ના ભેદભાવ માં માનવતા ખોવાઈ
તારા વિવિધ ચહેરાઓ માં હું ઘણી ગૂંચવાઈ 

ઘડ્યા મેં તારા અનેક ચહેરા મારી કલ્પના થકી
એક માત્ર ચહેરો જે મારી સમક્ષ છે તે ભૂલી 

મોરની કળા, ચીત્તા ની છલાંગ, દેડકાના કૂદકામાં
નીતરતી અજાયબી આ કોયલ ના ટહુકામાં

અમૃતમયી, અલૌકિક, અનેરી તારી આ સૃષ્ટિ
માની લઉ કે આ જ છે તારી છબી, તારી પુષ્ટિ 

દરેક માનવ ના અનોખા હાવભાવ માં
પશુ પક્ષીઓના ગુંજતા કલરવ માં                                     

Red Leaf Trees Near the Road

નીલા ગગન ને લીલા ઝડપાનમાં
શા માટે જોઉં તારો ચહેરો હું છબીમાં 

નિહાળી લઉ તારો ચહેરો હાલતા ચાલતા આ બધામાં   

, ,

1 Comment

Poem: Ode to my hands


Ode to my hands – on my birthday…….

IMG_20200114_163724610.jpgI look at my hands, old, withered, wrinkled
Nails unpainted on fingers that look crinckled
A few rings still adorn these weathered fingers
Absent some, on them, a while, my mind lingers

When did this happen, my hands grew so old
Or are my eyes to be faulted? Once fond
Of beauty, youth and smooth sexy skin
Even happiness is nothing but a wrinkled grin

But let me explain the story of my old hands

Sometimes thrown about by mighty waves
My fingers held on to piercing rocks, caves
I wasn’t going to give up my place in life
I fought, persisted, determined in strife 

And then the baggage that I carried
You’d say I was wrong, had me tarried
But nay, long I have lived and learned
Carrying baggage is much needed

On the Himalayan expedition
Raw and filled with imperfection
I was told to take stuff so nothing I lack
First lesson was to pick and pack

Things that’d keep us alive, the right baggage
Yes, indeed it weighed down the passage
Crampons, gloves, food, chapstick to wear
Ice axe, tent, carry mat, stove, all our gear

I now carry bravely my stuff, my baggage
Some friendships, some life lessons
Some values, to seek help, like lifelines
Journeying through life’s minefields and mines

I dare to assert, I carry gear in each of my old hand
Things to love, nurture, hug, care and mend
Go not by how my hands look, they’re stronger for the wear
Reliable, loving magic of these hands fills the air

4 Comments

Happy Lohri/ Makar Sankranti


Today is the Indian festival of Lohri also known in parts of India as Makar Sankranti. For many reasons I love this festival, one of them being that it falls right around my birthday!! Makar Sankranti is celebrated with prayers to Surya or Sun God and it marks the first day of sun’s transit or winter solstice and the start of longer days. It is one of the few Indian festivals observed according to solar cycle, while most festivals are set my lunar cycle of the Hindu calendar.

It is celebrated as Lohri in North India to mark the end of peak winter season and also farmers in Punjab begin their financial year on this day.  Like most Hindu festivals, this one also is celebrated with delicious array of sweets that are different in different parts of India.

In Gujarat where I come from, we celebrate Makar Sankarnti by flying kites. It is the biggest kite flying day when everyone is on the terraces of their homes or apartments and flying kites and trying to bring down other kites. As preparation, for days vendors are busy selling colorful kites to the buyers who go home and soak the string with glass powder so they can cut the strings of other kites.
Image result for kite flying in barodaImage result for kite flying in baroda   Image result for kite flying in baroda

Here’s my little #Gujarati poem

સર સર સર સર ઉડે મારી પતંગ
એ ઊંચે ઊડતી જાય ને હરખાય
ઘડીક નીચે ડૂબકી મારે મારી પતંગ
ફરી ઉડે, જાણે હવામાં તરતી જાય
લીલા લાલ રંગે ચગતી મારી પતંગ
પાનખર આજે આભ ને મળવા જાય

Loosely translated in English as

Sir sir sir sir flies my kite
Higher it goes out of site
For a second, dives down my kite
And flies as if swimming in flight
In red green orange colors, my kite
As if autumn is falling upward to meet the Gods

 

, ,

4 Comments

Nelda’s journey 4 – Mama deported, Nelda in foster care


Nelda’s mama is deported
Back to Venezuela
Nelda is with foster family
They’re caring and kind

At school Nelda learns
Days are full and fun
But nights bring terror
“Mama”, she sobs

Nights pour into days
Sleepless and scared
Nelda doesn’t care
I’m ok, she says

Nelda isn’t crying
Her tears have dried up
She’s ward in a system
And she’s quietly slipping

Meanwhile…….

Image result for woman deported by us border patrolNelda’s mama is back
She has spent it all
Just to stay alive
And to make the trek

How to pick up pieces
When piece of your heart
Is across impenetrable border
Mi Vida, my life, in air, she says

And then HHS declares
Nelda is to be united
But tragedy has struck
Just before Nelda flies

Uncle gets hold of mama
Remember Nelda’s uncle? (see part 1 of her journey)
Mama is gang raped and killed
What is to become of Nelda?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

If you have any difficulty imagining how incredibly dangerous the situation is in Latin America and how perilous the journey it is that people undertake so that they may live or what may happen to kids separated from their parents, then this Nelda’s story though fiction is what I have compiled from reading many actual stories and other reports.
Here are links to
Nelda’s journey 1: Live, I may – http://bit.ly/2ymlWQt
Nelda’s journey 2: I want to die – http://bit.ly/2M1Czmi
Nelda’s journey 3: Conversation with Nelda & her mama – http://bit.ly/2KarjH1

 

, ,

1 Comment

Nelda’s Journey 3: Conversation with Nelda and her mama


Q: But Nelda, your mama brought you to abuse our system
A: But my mama was trying to save my life

Related imageQ: Mama, more of you are bringing your kids here, so you can come in.
A: More of us are trying to save our kids when there is more violence or drug economy depleting our jobs and livelihood.

Q: We need zero tolerance to deter you from coming
A: When faced with a choice of running on the path or staying to die, people will always choose to walk on the path wherever it leads. To try to survive is a human instinct and has little to do with policies.

Q: You are coming in illegally.
A: No we are not. We came at the border and turned ourselves in and requested asylum.

Q: Why didn’t you go to port of entry.
A: My mama went 6 times to port of entry and they asked us to come another time. Time was running out on us.

Q: As a mother, I wouldn’t send my kids with coyotes thousands of miles away. Obviously your people don’t care right?
A: As a mother, if your only choice was to send your kid away, you would, any mother would; because a parent will want a child to survive above all else. And these are not my people. People are coming to US border from so many countries in Latin America with similar problems.

Image result for migrant workersQ: But you people come here and take our jobs!
A: I can’t lie to you and say I am not going to work hard so my children have a better life. Anyway I heard that often there is worker shortage here and there are backbreaking jobs that few people want to do.

Q: We can’t keep taking you in. We have to build a wall and keep you out.
A: That is up to you and your conscience. But when experiencing violence and certainty of death, rape, kidnappings, people will walk on the path that is ahead; to where-ever it leads. When your house is on fire, you jump to the net below and you don’t ask will those people rob me, kidnap my child.

Now, can I ask you some questions.

Q: So you want to keep us out but didn’t you come to the US as an immigrant in 1984?
A: Yes, I did — legally.

Image result for legal migrationQ: So why did you leave your country? Did you dream of a better life?
A: Yes, I went to school, got education and then I wanted more opportunities. My family wasn’t rich, I’ve worked hard to be where I am.

Q: And now you’re taking away jobs from others?
A: Yes, but I came here legally, so it’s a fair fight. I came on merit.

Q: So you already had a leg up with good education but you came to the land of opportunity because you wanted a better life? Our biggest fault was to be born in a wrong place.
A: ummm perhaps….

Q: Well….. Those of us coming from violence torn areas of Latin America don’t have a leg up with better education and we are not coming just for a better life. WE WANT A LIFE, before it is snatched away from us, we want to live. You don’t believe that if given a chance, we too may shine on our own merit?
A: We can’t give you a chance on that chance.

Q: I understand. But you are a keeper of world’s righteousness, human rights and all I am asking is please give us a chance to stay alive today and be together.
A: I am sorry mam, we have to enforce the laws.

Image result for refugee moms deported and kids left in USQ: Enforce the laws but please don’t enforce your ad hoc policy of using us as collateral.
A: Sorry mam.

Q: Please can you at least think about it?
A: We are just going to enforce the law.  We’re going to detain 9 year old Nelda and mom is being deported right away.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Here is link to part 1 of nine year old Nelda’s journey – http://bit.ly/2ymlWQt
Here is link to part 2 of Neld’s journey – http://bit.ly/2M1Czmi

PS: It is understandable that no country can have completely open borders. Every country has first responsibility towards its own population. It is also common sense that increasingly we live in a global world and it is increasingly challenging to have impenetrable borders with walls. We need to enhance border security with effective, low cost but high tech 21st century tools. Appropriate strategy to enhance border security must also include 21st century tools with sensors, embedded technology and more so that in addition to enhancing border security, we’re prepared to manage the exodus in a humane way. Appropriate strategy must also include extremely sophisticated negotiations with use of carrots and sticks with neighboring countries to curb violence and drug cartels with enhanced use of high tech for inter country co-operation. To remove all compassion, resort to outdated and costly means of building walls, snatching kids away, adopting ruthlessness devoid of any humanity and not truly address the root causes of the problems are truly abominable and absolutely ineffective practices. These traumatized children can have lasting impact and society will be left to pick up the pieces from intense trauma created by ineffective practices.

Latin America has huge pockets of crime where gangs rule and they target women, children, security personnel, LGBTQ and other members more susceptible and weak. Police are often susceptible or suspect and people have little trust in law enforcement. Organized crime and related economies drive the surge and abatement in violence and form the root causes and concurrent abatement and surge of refugees at our borders and must be addressed.  People do not put children in the hands of smugglers just for fun or because our policies admit them. The path to US border is extremely perilous. The ONLY REASON people send their children and/ or bring them here is because they are literally trying to save themselves and their children from turning up dead or worse. IT WOULD ALSO BE IN OUR BEST INTEREST TO ADHERE TO HUMAN RIGHTS AND TO LECTURE THESE COUNTRIES (AND USE REWARDS & PENALTIES) TO DO THE SAME. Granted, these are far more long term solutions, but we are not even considering them while we are brutally separating families.

Please please please listen to the voices of the children in this recording
https://www.propublica.org/article/children-separated-from-parents-border-patrol-cbp-trump-immigration-policy

,

Leave a comment

Nelda’s Journey 2: I want to die


I walked and walked and walked
Mama and I just kept walking
In daze. hungry, thirsty, sweaty
An exodus of people we joined

Image result for refugees at US borderHeard of cartels in Mexico, Colombia
Of Panama, El Salvador and Guatemala
About mayhem, rapes, murders and killings
In Belize, Honduras, Ecuador, Nicaragua

Neither welcoming nor it beckoned
The path just lay, uncompromising
Across mountains in Guatemala
I held on to mama, I was scared

Stopped at shelters, rode a bus
Rode atop freight train, the beast
Ferry ride in Mexico
I held onto mama’s hand just b’coz…

Some died, disappeared, killed
Blackmailed and some girls raped
Mama and I were going to survive
I was going to live, I was determined

Yes for ferry, mama paid!!!!
She left me with aunt Reda
Mama let them abuse only her
Made a deal and I was spared

Image result for refugees separated from kids at US borderI love mama and I held her tight
And then we arrived at US border
Relieved, I was hungry. Mama said,
We’re safe, mi vida, we’ll be alright

Then it wasn’t alright, it happened
I was holding mama’s hand tight
But they pried it and took me away
For my mama, I shouted, I cried

And I just want to die

 

STAY TUNED FOR PART 3 OF NELDA’S JOURNEY in my next blog post. And here is link to part 1 where her journey began – http://bit.ly/2ymlWQt
PS: It is understandable that no country can have completely open borders. Every country has first responsibility towards its own population. It is also common sense that increasingly we live in a global world and it is increasingly challenging to have impenetrable borders with walls. Appropriate strategy to enhance border security must include 21st century tools with sensors, embedded technology and more. Appropriate strategy must also include extremely sophisticated negotiations with use of carrots and sticks with neighboring countries to curb violence and drug cartels with enhanced use of high tech for inter country co-operation. To remove all compassion, resort to outdated and costly means of building walls, snatching kids away, adopting ruthlessness devoid of any humanity and not truly address the root causes of the problems are truly abominable and absolutely ineffective practices. These traumatized children can have lasting impact and society will be left to pick up the pieces from intense trauma created by ineffective practices.

Latin America has huge pockets of crime where gangs rule and they target women, children, security personnel, LGBTQ and other members more susceptible and weak. Police are often susceptible or suspect and people have little trust in law enforcement. Organized crime and related economies drive the surge and abatement in violence and form the root causes and concurrent abatement and surge of refugees at our borders and must be addressed.  People do not put children in the hands of smugglers just for fun or because our policies admit them. The path to US border is extremely perilous. The ONLY REASON people send their children and/ or bring them here is because they are literally trying to save themselves and their children from turning up dead or worse.

Please please please listen to the voices of the children in this recording
https://www.propublica.org/article/children-separated-from-parents-border-patrol-cbp-trump-immigration-policy

1 Comment

Nelda’s Journey 1: Live, I may


Image result for Mexican refugee mother and daughterI’m Nelda, I’m nine and I want to die
I follow my mother like a shadow
But at night, clocked in invisibility
Uncle, a gang member, comes and I lie

Sometimes it’s mama, I’m spared
Sometimes he locks her up and it’s me
I hear mama begging and crying
But it’s no point, we’re ensnared

I hate papi. He was a security guard
He got paid but his job wasn’t safe
He protected a government judge
One day gang put a gun to his head

Once uncle came with a friend
That night and all nights after!
Gangs control Venezuela
Mama and I. None of us spared

Image result for caravan of refugees from central americaOne day mama said, let’s walk
Her friend told her about a caravan
In silence we walked to join’em
Nothing to discuss, no talk

I’ll write my own poem some day
Two roads emerged and I took one
I wished to die, instead I walked
And just perhaps…. live, I may

STAY TUNED FOR PART 2 OF NELDA’S JOURNEY in my next blog post.
PS: It is understandable that no country can have completely open borders. Every country has first responsibility towards its own population. It is also common sense that increasingly we live in a global world and it is increasingly challenging to have impenetrable borders with walls. Appropriate strategy to enhance border security must include 21st century tools with sensors, embedded technology and more. Appropriate strategy must also include extremely sophisticated negotiations with use of carrots and sticks with neighboring countries to curb violence and drug cartels with enhanced use of high tech for inter country co-operation. To remove all compassion, resort to outdated and costly means of building walls, snatching kids away, adopting ruthlessness devoid of any humanity and not truly address the root causes of the problems are truly abominable and absolutely ineffective practices. These traumatized children can have lasting impact and society will be left to pick up the pieces from intense trauma created by ineffective practices.

Latin America has huge pockets of crime where gangs rule and they target women, children, security personnel, LGBTQ and other members more susceptible and weak. Police are often susceptible or suspect and people have little trust in law enforcement. Organized crime and related economies drive the surge and abatement in violence and form the root causes and concurrent abatement and surge of refugees at our borders and must be addressed.  People do not put children in the hands of smugglers just for fun or because our policies admit them. The path to US border is extremely perilous. The ONLY REASON people send their children and/ or bring them here is because they are literally trying to save themselves and their children from turning up dead or worse.
Please please please listen to the voices of the children in this recording
https://www.propublica.org/article/children-separated-from-parents-border-patrol-cbp-trump-immigration-policy

,

1 Comment

Blessings from wrinkles and gray hair


If youth knew what age does
If youth could as age loves

With kindness and mercy
Image may contain: one or more people, people sitting, sky, outdoor and natureThere’d be no controversy

Alas youth’d win the contest
But every wrinkle does attest

To many beautiful blessings
Each gray hair, life’s sweet lessons

 

Leave a comment

Love peeks from behind Sun’s Eclipse – August, 2017


Sun playing a trick
Nature cold, breathless, weary
Of sun’s hide and seek

Related imageOr moon’s bossy
Today blinds mighty sun
Oh so so sassy

My heart yearns
With earth covered in darkness
Love’s return awaits

Can’t hold steady
I stare, may I negotiate with nature
Heavenward, dreamy

And then I sink
Soft grass holds me as comes sliver of light
Just on the brink

Have faith, I say
Palpable, I feel love’s presence
This mighty day

 

, , , , , ,

1 Comment

દીકરી તો પારકું ધન – ગુજરાતી કહેવતો અને મોટેરાની દીકરીને શિખામણ – Daughter is another’s wealth – poem


On this women’s day, I am reblogging a poem I wrote earlier in Gujarati, this time with English translation below. This poem is actually a compilation of a bunch of sayings (so it may appear disjointed) about a daughter and is a tribute to my mother. My mother was not educated and lived at a time when daughters were considered a huge burden of which parents would be relieved when they marry her off- these below sayings is what she was told. But my mother told me that she prayed to have daughters.  After a long gap after her sons, when she got two daughters, she was thrilled and she resolved to give them all advantages in education – very unlike what these expressions below say about girls. All it will take for the world to change and for women and men to stand together as equal partners is for mothers (like my awesome mama) to vow to make it better for their daughters. Mama, you not only gave me precious life, but gave me dreams and equipped me with resources to make my dreams come true.  English translation is below the Gujarati poem.

 

Image result for Indian village girl with motherમારી માં મને કેતી, ઘર ચલાવતા શીખ
દીકરી તો જાય જ્યાં વિધિના લેખ

હું કહું, શું માં, ઘર કઈ ગાડી છે જેને ચલાવવાની
કઈ દવ છું હા, હું કોઈના ઘર માં નથી જવાની

દીકરી તો પારકું ધન ને અમારે માટે સાપનો ભારો
તારા ઘરે જઈને શોભાવજે તુલસી નો ક્યારો

અરે તું જે ઘરમાં જાય તે જ તારું સાચું ઘર
અમે તારા રખવાળા, પણ આમ તો પર

નીરાત એકવાર થાય કે તને તારા ઘર ભેગી કરીએ
છોકરીને અને ઉકરડાને વધતાં કઈ વાર ન લાગે

ખીચડી હલાવી બગડે ને દીકરી મલાવી બગડે
હૈયું બાળવું તેના કરતા હાથ બાળવા સારા

ઘરનું ઘરેણું થઇ ને રહેજે, પારકા ને પોતાના કરી
પિયરની પાલખી કરતાં સાસરિયાની સૂળી સારી

એટલે તો કહેવાયું છે, દીકરી ને ગાય
ગમ ખાઈને રયે ને દોરે ત્યાં જાય

તું જે ઘરની વહુ બને, તેને દિપાવજે
સાસરે, સાસુજીના ઢાળમાં ઢળજે

કહેવાય છે કે વહુ જ્યાં ઉઠે પ્રભાત પહેલા
તે ઘરમાં અંધારુ ક્યાંથી છવાય ભલા

સુજે પતિના પગ દાબીને, સાસુની સેવા કરીને, છેલ્લે
પણ જાગજે સુરજના જાગ્યા પહેલા, સૌથી પેલ્લે

બરાબર ઉછેરજે, જો તારા કમભાગ્ય હોય અને જન્મે દીકરી
ભાગ્યશાળી હોય ને મોટા ના આશીર્વાદ હોય તો મારી છોડી

Image result for boy made of goldતારા નસીબે લખાણા હશે જો દેવ ના દીધેલ દીકરા
તો લહેરથી ગાજે, મારા છગન-મગન બે સોનાના, ગામનાં છોકરાં ગારાના
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Daughter is another’s wealth 

My mother told me learn to run a home for sure
Daughter must prepare to go where fate guides her

I rebelled, home is not a car that I can run
And I’m not going to to a stranger’s home

For us daughter’s like a pile of snakes, that’s our measure
She can decorate her own garden, for she’s another’s treasure

The home that you marry into is your true residence
We are your guardians but otherwise strangers

When we get you to your own home, we’ll feel relief
Daughter and trash dosen’t take long to grow  beyond belief

Too much love spoils a daughter
Too much attention spoils the broth

To luxuries of parents’ home you should prefer miseries of your own home
Become a piece of jewel & win others over with love at your home

It’s said daughter and cow goes where guided
They eat their hurt and swallow their pride

 

Bring light to the home you wed
Get molded in your MIL’s mold

It’s said where DIL wakes before dawn
Darkness never comes to that home

Tend to your husband and MIL and sleep last
Before the sun’s rays hit, wake first

Bring up your daugher well, if your bad luck delivers you one
But if you are lucky and get a son then my precious one

If fate delivers you sons straight from God
Then sing, other kids are made of dirt, my two from gold

 

Leave a comment

%d bloggers like this: