કવિ ની માળી સાથે વાત (Poet talks to Gardner) – Poem


Reblogging my earlier poem with English translation….

Darshana Varia Nadkarni's Blog

Reblogging my earlier poem with English translation

Image result for flowers planted in rowsPoet’s talk with Gardner

Ah your garden’s pretty flowers! My garden grows words
You put flowers in rows, I arrange words in lines
Your seedlings yield pretty flowers and sweet fruits
My words form poetry, ties that bind us to our roots

માળી, તારા જેવો મારો બગીચો, આવ હિંચકે જુલ
ફરક માત્ર એક જ
મારા બગીચા માં ઉગે શબ્દો ના છોડવા, ખીલે શબ્દો ના ફૂલ

તું બીયા ને પાણી પાય ને તારો છોડ મોટો મોટો થાય
ધીમે ધીમે તેમ જ
મારા મગજ માં ઘૂમી રહેલા શબ્દો કવિતા માં બદલાય

તું ખાતર નાખે અને એક દિવસ નાના છોડ નું બને મોટું ઝાડ
વાક્યો ભેગા થાય એમ જ
અને અંતર ની લાગણીઓ પદ માં ગોઠવાય જયારે પાડું હું સાદ

તારી મહેનત ના બદલા માં જયારે આપે ઝાડ મીઠા ફળ
થાય મને તેવો જ રોમાંચ
જયારે પૂરી કવિતા બને અને મારી મહેનત થાય સફળ

View original post

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: