સાંકડો બાંકડો – Narrow Little Bench – Gujarati Poem


These days I am really enjoying writing in Gujarati, a language that I grew up with and did my primary schooling in.  A language that I had lost touch with, until I began enjoying it again in Bay Area, SF.  Bay area has a huge treasure of amazing artists who generously share their talents.  I find here an immense inspiration.  Here is one small poem.

English: Bench, Ward Park A lonely bench in Wa...

English: Bench, Ward Park A lonely bench in Ward Park, Bangor, sits surrounded by fallen leaves. (Photo credit: Wikipedia)

સાંકડો બાંકડો

બગીચા માં દીઠો એકલો અટૂલો બાંકડો
બે છૂટથી ન બેસી શકે એવો સાંકડો બાંકડો

જો કોઈ બેસે ભરખમ તગડો
તો તૂટી પડે તેવો સાંકડો  બાંકડો

દુર રહેવા માંગતા બે વચ્ચે હોય જો ઝગડો
મોં ફેરવી બેસી ન શકે એવો સાંકડો બાંકડો

કોઈ ની જરૂરિયાત નથી પૂરી પાડતો
એકલો અટૂલો બિચારો રાંકડો બાંકડો

હાથ માં હાથ ભેરવી બેઠા બે પ્રેમી પંખીડા
હોઠ માં હોઠ પરોવ્યા- આ પ્રેમીનો સાંકડો બાંકડો

Translation
Translation always looses the power of a poem.  But since may of my readers often ask me for a translation, here is a loose translation.  Any feedback on the translation will be appreciated and help me decide whether or not it is worth trying to translate.

Narrow Little Bench

I saw in the garden a lonely little bench
Two can’t sit on this narrow lonely little bench

If one big giant person sat
It could break, this narrow lonely little bench

Two people turning away from each other amid a fight
Can’t sit on this narrow lonely little bench

No one’s need it is satisfying
This poor lonely little bench

Holding hands come two deeply in love
Lips touching lips they sit on this narrow little bench

 

Enhanced by Zemanta
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: