કવિ ની માળી સાથે વાત – Gujarati Poem


માળી, તારા જેવો મારો બગીચો, આવ હિંચકે જુલ
ફરક માત્ર એક જ
મારા બગીચા માં ઉગે શબ્દો ના છોડવા, ખીલે શબ્દો ના ફૂલ

તું બીયા ને પાણી પાય ને તારો છોડ મોટો મોટો થાય
ધીમે ધીમે તેમ જ
મારા મગજ માં ઘૂમી રહેલા શબ્દો કવિતા માં બદલાય

તું ખાતર નાખે અને એક દિવસ નાના છોડ નું બને મોટું ઝાડ
વાક્યો ભેગા થાય એમ જ
અને અંતર ની લાગણીઓ પદ માં ગોઠવાય જયારે પાડું હું સાદ

તારી મહેનત ના બદલા માં જયારે આપે ઝાડ મીઠા ફળ
થાય મને તેવો જ રોમાંચ
જયારે પૂરી કવિતા બને અને મારી મહેનત થાય સફળ

Advertisements

, ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: